Regulamentul Khetane


Warning: Undefined array key "replace_iframe_tags" in /home/sectcl/public_html/radiopata/wp-content/plugins/advanced-iframe/advanced-iframe.php on line 1052

REGULAMENTUL KHETANE

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE 

1. Date generale

Pe parcursul folosirii lor în prezentul document, termenii definiți au semnificația convenită în această secțiune, cu excepția cazului în care sunt altfel definiți în cuprinsul prezentului document: 

Durata Festivalului:12.08.2022, ora 13:00 până la 14.08.2022 ora 00:00.

AltArt își rezervă dreptul de a organiza programe sau a presta servicii pe Durata Festivalului. 

Festival  – ansamblul programelor și serviciilor organizate de AltArt pe Durata Festivalului.

Participanți – toate persoanele care participă la un anumit Festival.

Site: www.radiopata.ro

Terți: persoane fizice și juridice, altele decât AltArt.

Zona Festivalului: oricare dintre locațiile din Pata Rât unde se desfășoară Festivalul.

2. Relație juridică Prezentele TCG se vor aplica Participanților.

Prezentele TCG prezintă drepturile și obligațiile ce decurg din participarea la Festival și relațiile care se stabilesc între AltArt și Participanți cu ocazia Festivalului, aceștia din urmă fiind obligați să le respecte, aplicarea acestora ajutând la garantarea siguranței și confortului tuturor. 

Prin participarea la Festival, Participanții acceptă și sunt de acord cu condițiile Organizatorului de a controla respectarea TCG. 

Acceptarea prezentelor TCG marchează încheierea relației contractuale dintre Participanți și AltArt.

Organizatorul sugerează Participanților să se adreseze echipei de securitate, reprezentanților săi, organizatorilor sau autorităților în cazul în care sesizează nereguli. 

Prezentele TCG sunt valabile pe perioadă nedeterminată. Participanții convin că AltArt are dreptul de a modifica unilateral prezentele TCG, fără notificare prealabilă către aceștia. Dacă TCG se modifică, respectivele modificări produc efecte imediat după publicarea pe Site. AltArt precizează că TCG pot fi modificate chiar și imediat înainte de Festival. AltArt recomandă Participanților să monitorizeze modificările prezentelor TCG. 

3.2. Reguli generale de acces la Festival 

Intrarea la Festival este posibilă doar prin locurile și la orele stabilite. Accesul în Zona Festivalului se face doar pe la intrările special amenajate, cu respectarea regulilor de acces, prevăzute de prezentele TCG. 

La fiecare zonă de acces Participantul ia la cunoștință si este de acord cu prezentele TCG, care vor fi afișate în loc vizibil în aceste zone, pe lângă celelalte mijloace de a fi făcute publice, ca de pildă prin intermediul Site-ului. 

Pentru a asigura desfășurarea în siguranță a Festivalului, AltArt își rezervă dreptul de a restricționa tipul obiectivelor și dispozitivelor ce pot fi aduse în zona Festivalului. 

Prin urmare, este interzisă intrarea la Festival cu următoarele obiecte: 

 • Băuturi alcoolice;
 • Droguri; 
 • Sticle (inclusiv sticle de parfum sau deodorante); 
 • Ghiozdane sau borsete mai mari de 29cm x 21cm x 12cm 
 • Cutii de băutură; 
 • Artificii; 
 • Lasere; 
 • Spray-uri; 
 • Bannere susținute de bețe; 
 • Scaune; 
 • Cuțite, arme, obiecte contondente; 
 • Lanțuri; 
 • Articole pirotehnice; 
 • Animale; 
 • Materiale inflamabile sau explozive; 
 • Orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți Participanți. 

Ca urmare a listei obiectelor interzise, persoanele responsabile cu securitatea și monitorizarea Festivalului vor percheziționa în detaliu fiecare Participant și orice obiecte interzise descoperite în urma verificării vor fi oprite la poartă, fără ca Organizatorul să-și asume responsabilitatea pentru ele. 

Toți participanții sunt sfătuiți să consulte lista cu obiecte nepermise și să nu dețină asupra lor astfel de obiecte în cadrul Festivalului. 

În ceea ce privește obiectele pierdute, Organizatorul va amenaja un spațiu special în Unitatea Mobilă care vor putea fi aduse astfel de obiecte și în care fiecare proprietar își poate recupera bunurile în termen de 24 ore, dar nu mai târziu de 15.08.2022.

Organizatorul nu este responsabil pentru bunurile Participanților ori pentru eventualele pagube produse. 

Este interzisă intrarea cu mașina, role, skate-uri, biciclete, hoverboard-uri, cât și cu alte dispozitive de genul acesta în Zonele Festivalului. 

Pentru confortul Participanților, Organizatorul își rezervă dreptul de a stopa temporar accesul acestora în anumite zone, în cazul în care consideră că zonele și-au atins capacitatea maximă autorizată. 

3.3. Minorii 

Minorilor le este interzis consumul de băuturi alcoolice, țigări și droguri. 

Datorită zgomotului foarte puternic produs în cadrul Festivalului, Organizatorul nu recomandă prezența în cadrul Festivalului a copiilor sub 5 ani. 

Minorii până la 5 ani au acces la Festival numai în compania unui părinte. Un părinte poate însoți un singur minor cu vârsta mai mică de 5 ani. 

3.4. Comportamentul pe durata Festivalului 

În Zonele Festivalului, vizitatorii au obligația să se abțină de la toate acțiunile, declarațiile sau comportamentul de natură a pune în pericol viața, sănătatea sau integritatea fizică a altor persoane sau care pot încălca drepturile personale ale acestora. 

Utilizarea substanțelor calificate ca droguri interzise în baza legii aplicabile este interzisă în Zona Festivalului și se pedepsește prin lege. 

În Zona Festivalului, salariații autorizați și cu calificare corespunzătoare ai AltArt sau Partenerii Contractuali ai acestuia vor asigura aplicarea normelor de conduită și siguranță. Participanții se angajează în mod expres, în virtutea participării lor la Festival, că vor coopera pe deplin cu aceste persoane în limitele legii și vor respecta instrucțiunile acestora în cadrul Festivalului în caz de urgență sau dacă alte circumstanțe semnificative (de ex. din motive de sănătate publică) o justifică. 

Fiecare are obligația de a manifesta un comportament civilizat față de ceilalți Participanți ai Festivalului. 

În mod deosebit, în scopul unei bune desfășurări a Festivalului, Participanții au următoarele obligații: 

-să comunice imediat echipei de securitate și/sau reprezentanților Organizatorului orice situație despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea Participanților,

-să aducă la cunoștința echipei de securitate și/sau reprezentanților Organizatorului orice fel de incidente suferite de propria persoană,

-să coopereze cu echipa de securitate și/sau reprezentanții Organizatorului, autorităților competente, voluntarilor, pentru a permite asigurarea unei bune desfășurări a Festivalului, fără riscuri pentru securitate și sănătate, 

-să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății și măsurile de aplicare a acestora, 

-Participantul care observă un incendiu are obligația să anunțe prin orice mijloc echipa de securitate și/sau reprezentanții Organizatorului, pentru limitarea și stingerea incendiului, 

– în caz de incendiu, orice Participant are obligația să acorde ajutor, 

3.7. Înregistrările realizate în cadrul Festivalului 

Organizatorul are dreptul de imagine asupra întregului Festival și poate utiliza imaginile foto și video, efectuate atât de propriul personal, cât și de Participanți, în diverse materiale realizate cu ocazia Festivalului. 

Vizitatorii iau notă de faptul că AltArt, Partenerii Contractuali, asociații săi, membrii presei, și alți Terți pot realiza înregistrări audio și de imagini ale Festivalului. 

Prin urmare, toți Participanții, în virtutea participării lor la Festival, acordă Organizatorului (precum și celor autorizați de acesta din urmă), prin luarea la cunoștință a prezentelor TCG, permisiunea expresă pentru înregistrarea și publicarea imaginii, înfățișării și acțiunilor lor. Persoana care face înregistrările conform regulilor sus-menționate va obține drepturi de folosință transferabile și exclusive cu privire la înregistrările Participanților, orice prezentare a respectivelor imagini trebuind să fie în legătură cu Festivalul. 

AltArt și persoanele autorizate de AltArt au dreptul nerestricționat de a utiliza (în special în scopul promovării Festivalului), copia, publica, face publice, difuza public și distribui astfel de înregistrări ale Participanților, fără a fi necesar să îi plătească pe Participanți pentru aceasta. Participanții iau notă în mod expres de faptul că AltArt poate înregistra Festivalul, concertele și programele, poate copia înregistrările și le poate distribui prin mijloace purtătoare de imagine, le poate difuza sau le poate face publice în alt mod și poate face acest lucru în mod repetat, inclusiv prin informarea publicului cu privire la Festival, concerte și programe prin mijloace de transmisie a datelor prin cablu sau prin orice alte mijloace (de ex. prin YouTube), astfel încât membrii publicului să poată alege individual locul și ora de acces. Participanții nu au dreptul, în limitele prevederilor legale, să ridice pretenții împotriva AltArt în legătură cu înregistrările și publicarea lor conform celor prevăzute mai sus. 

Participanții au dreptul să realizeze înregistrări audio și de imagini în cadrul Festivalului. 

3.8. Produsele și modalitatea de plată din cadrul Festivalului 

În Zona Festivalului vor exista puncte de unde Participanții pot obține Produsele și Serviciile puse la dispoziție de către Organizator. 

4. Drepturi și obligații. Limitarea răspunderii AltArt

În cadrul Festivalului, Organizatorul poate efectua modificări ale programului în mod unilateral, în funcție de diverse situații ce pot apărea pe parcurs. 

AltArt nu va garanta Participantului disponibilitatea, conținutul, calitatea și cantitatea programelor și Serviciilor (cum ar fi evoluția unui anumit artist, faptul că evoluția unui anumit artist se va ridica la înălțimea așteptărilor Participantului.

Participanții iau notă în mod expres de faptul că pot achiziționa și Produse și Servicii în legătură cu Festivalul care sunt oferite de alți Parteneri Contractual.. În astfel de cazuri, contractul este încheiat direct între Participant și Partenerul Contractual, iar drepturile și obligațiile decurgând din relația juridică se aplică exclusiv Participantuluii și Partenerului Contractual. Participanții confirmă în mod expres că nu pot ridica nicio pretenție împotriva AltArt în legătură cu Produsele și Serviciile respective sau în legătură cu contractul pentru respectivele Produse și Servicii. AltArt declară, de asemenea, în general, că nu răspunde în niciun fel în legătură cu Produsele și Serviciile furnizate de Partenerii Contractuali. Participanții pot utiliza Serviciile și Produsele furnizate de Partenerii Contractuali exclusiv pe riscul propriu.AltArt nu își asumă nicio răspundere pentru prejudiciile ce decurg din sau sunt suferite în legătură cu cumpărarea sau utilizarea unor Servicii și Produse furnizate de Partenerii Contractuali. 

Participanții pot intra la Festival exclusiv pe riscul propriu. AltArt va răspunde doar pentru încălcările contractuale intenționate care îi sunt imputabile și încălcările contractuale care pun în pericol sănătatea umană, integritatea sau sănătatea fizică, dacă prejudiciile respective sunt cauzate de AltArt, și exclude orice răspundere dincolo de drepturile legale explicite ale Participanților în legătură cu orice alt prejudiciu, inclusiv cele care afectează viața umană, integritatea sau sănătatea fizică sau daunele materiale. 

AltArt  nu operează facilități de depozitare a bagajelor sau de depozitare în cutii de valori în cadrul Festivalului. 

Obiectele pierdute și găsite pot fi predate la Unitatea Mobilă. Participanții se pot interesa în legătură cu obiectele pierdute la același birou. 

Participanții sunt pe deplin răspunzători, atât în baza dreptului civil, cât și a dreptului penal, pentru orice prejudiciu pe care l-au cauzat AltArt,, Partenerilor Contractuali ai acestuia, altor Participanți și Terți în cadrul Festivalului sau în legătură cu Festivalul. 

AltArt  nu răspunde pentru niciun prejudiciu cauzat oricărui Participant sau Terț de activitățile sau omisiunile ilicite ale oricărui Participant, animal de companie sau Terț. 

AltArt  nu răspunde pentru niciun prejudiciu care poate să apară în afara Zonei Festivalului sau pe drumul spre sau de la Zona Festivalului, deoarece AltArt poate fi ținut răspunzător exclusiv pentru prejudiciile apărute în Zona Festivalului, în cazul în care sunt întrunite condițiile prevăzute în prezentele TCG pentru angajarea răspunderii AltArt.

Dacă orice Produse sau Servicii sunt disponibile pentru Participant după ora de închidere a Festivalului, atunci, începând de la momentul respectiv, Participantul poate achiziționa sau utiliza aceste produse exclusiv pe propria răspundere. 

AltArt are dreptul de a înceta cu efect imediat relația juridică cu Participantul care a încălcat orice prevedere a prezentelor TCG în legătură cu Festivalul. Într-un astfel de caz, Participantul va fi obligat să părăsească Festivalul. 

Pe lângă încetarea imediată a relației juridice cu Participantul, AltArt are dreptul să impună respectivului Participant interdicție parțială sau totală, de participare pentru o anumită perioadă. 

Participantul consimte să i se acorde tratamentul medical ce poate fi considerat potrivit în caz de vătămare, accident sau boală pe durata Festivalului și exonerează complet de răspundere pe AltArt și toate persoanele care participă la acordarea tratamentului medical respectiv pentru orice astfel de acțiuni, în limitele prevederilor legale. 

Participanții care suferă de boli psihice, fizice și care pot fi afectați în vreun fel de zgomote puternice, efecte vizuale speciale, zone aglomerate, efecte speciale sonore sau orice alte asemenea elemente, își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi. 

Participanții își asumă întreaga responsabilitate asupra capacității de participare din punct de vedere fizic/psihic la diverse activități din cadrul Festivalului. 

AltArt nu va avea nicio responsabilitate, de nicio natură, pentru: 

– orice fel de prejudiciu (direct sau indirect) ce rezultă din utilizarea sau din incapacitatea de utilizare a informației prezentate pe Site în legătură cu Festivalul; 

-orice tip de erori sau omisiuni în conținut ce pot genera prejudicii. 

AltArt, fără nicio notificare prealabilă, poate șterge, modifica sau adăuga orice informație pe Site, suspenda orice activitate pe Site. 

9. Dispute

Orice conflict apărut între AltArt și clienții săi ca urmare a participării la Festival sau a utilizării Site-ului se va soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluționarea conflictelor este de competența instanțelor române. 

10. Forța majoră

În cazuri de forță majoră (așa cum sunt acestea definite de Codul Civil), Organizatorul poate lua decizia unor modificări sau chiar anularea Festivalului în situații excepționale.