Principii

Codul Deontologic al Jurnalistului Comunitar Radio Pata

Document elaborat de Fundația AltArt pentru radioul comunitar Radio Pata, pe baza Codului Deontologic Unic al Convenției Organizațiilor de Media din România (2004/2009) și ținând cont de UNESCO Community Media: A good practice handbook (2011) și UNESCO Legislation on Community Radio Broadcasting (2003) împreună cu membri comunităților din Pata Rât.

Prevederile prezentului cod vor fi liber consimțite de jurnaliștii comunitari participanți în proiectul Radio Pata.

1. Definiții

1.1. Interesul public

Orice chestiune care afectează viaţa comunităţii, este de interes public. Aceasta include orice împrejurare (politică, socială, economică, culturală) care prezintă interese pentru comunitate.

1.2. Interesul public major

Modul în care funcţionează şi acţionează guvernul, autorităţile, instituţiile publice, precum şi orice altă entitate care utilizează bani publici sau care afectează interesul comunităţii este de interes public major.

Acţiunile, omisiunile, gesturile şi cuvintele demnitarilor, politicienilor şi ale tuturor funcţionarilor publici legate de exercitarea funcţiei lor sunt de interes public major. 

Viaţa privată a acestora este de interes public, atunci când are relevanţă pentru exercitarea funcţiei.

Orice informaţii privind încălcarea drepturilor omului – aşa cum sunt acestea definite în documentele internaţionale ratificate de România – sunt de interes public major.

1.3. Limitări

Atunci când nu există un interes public evident, libertatea de exprimare nu poate fi limitată decât de interesul protejării unui alt drept fundamental.

1.4. Radio Pata 

Radio Pata este un radio comunitar dezvoltat și produs de Fundația AltArt împreună cu a) membrii comunităților din Pata Rât și alte zone ale municipiului Cluj-Napoca, b) partenerii de proiect Future of Work și alți actori societali cu care Fundația are o relație formală închiată cu acest scop.

1.5. Jurnalistul comunitar Radio Pata

Jurnalistul comunitar Radio Pata este persoana care se ocupă, cu scopul diseminării publice prin canalele media dezvoltate în cadrul Radio Pata, de colectarea, fotografierea, înregistrarea, redactarea, editarea sau publicarea de informaţii referitoare la evenimente locale, naţionale, internaţionale, de interes public pentru comunitățile din Pata Rât în relația lor cu alte comunități ale Clujului, din România sau de peste hotare. 

Jurnalist comunitar Radio Pata se va considera persoana care are un contract în derulare în acest sens, încheiat cu Fundația Altart.

2. Jurnalistul comunitar Radio Pata și Radio Pata

2.1. Jurnalistul comunitar îşi va exercita munca în scopul servirii interesului public, conform propriei sale conştiinţe şi în acord cu principiile prevăzute de normele profesionale şi prezentul Cod Deontologic. 

3. Integritate

3.1. Jurnalistul comunitar Radio Pata este dator să semnaleze neglijenţa, injustiţia si abuzul de orice fel. 

3.2 Jurnalistul comunitar Radio Pata va fi informat, la angajare, asupra politicii editoriale a Radio Pata.

3.3. Jurnalistul comunitar Radio Pata are dreptul de a se opune cenzurii de orice fel. 

3.4. Jurnalistul comunitar Radio Pata are dreptul la clauza de conştiinţă. El are libertatea de a refuza orice demers jurnalistic împotriva principiilor eticii jurnalistice sau a propriilor convingeri. Această libertate derivă din obligaţia jurnalistului comunitar Radio Pata de a informa publicul cu bună- credinţă. 

3.5. Implicarea jurnalistului comunitar Radio Pata în orice negocieri privind vânzarea de spaţiu publicitar sau atragerea de sponsorizări pentru Radio Pata este interzisă. 

4. Conflicte de interese 

4.1. Jurnalistul comunitar Radio Pata va evita să se afle într-o situaţie de conflict de interese. 

4.2. Pentru a evita conflictele de interese, se recomandă ca jurnalistul comunitar Radio Pata să nu fie membru al vreunui partid politic. 

4.3. Jurnalistului comunitar Radio Pata îi este interzis să fie informator sau ofiţer acoperit al unui serviciu secret. 

4.4. Jurnalistul comunitar Radio Pata trebuie să depună anual o declaraţie de interese la conducerea Radio Pata. Radio Pata va face publice online respectivele declaraţii. 

5. Cadouri, sponsorizări, și alte beneficii

5.1. Folosirea statutului de jurnalist comunitar Radio Pata şi a informaţiilor obţinute în exercitarea meseriei pentru a obţine beneficii personale sau în favoarea unor terţe părţi este inacceptabilă şi constituie o gravă încălcare a normelor deontologice. 

5.2. Jurnalistul comunitar Radio Pata nu va accepta cadouri în bani, în natură sau orice alte avantaje care îi sunt oferite pentru influenţarea actului jurnalistic. Se permite acceptarea de materiale promoţionale sau a altor obiecte cu valoare simbolica. Dacă un jurnalist comunitar Radio Pata participă la deplasări în interes de serviciu la care a fost invitat, va face publică modalitatea de finanţare a deplasării. 

5.3. În exercitarea muncii şi în relaţiile pe care le întreţine cu autorităţile publice sau cu diverse persoane juridice de drept privat (societăţi comerciale, fundaţii, asociaţii, partide, etc), jurnalistului comunitar Radio Pata îi sunt interzise înţelegeri care ar putea afecta imparţialitatea sau independenţa sa. 

6. Corectitudine

6.1. Jurnalistul comunitar Radio Pata care distorsionează intenţionat informaţia, care face acuzaţii nefondate, plagiază, foloseşte fără drept fotografii sau înregistrări audio-video sau defăimează săvârşeşte abateri profesionale de maximă gravitate. 

6.2. Jurnalistul comunitar Radio Pata va atribui citatele cu acurateţe. Citatele trebuie să fie exacte, iar în cazul citării parţiale, jurnalistul are obligaţia de a nu denatura mesajul persoanei citate. 

6.3. În spiritul corectei informări a publicului, se impune precizarea statutului de jurnalist comunitar la publicarea materialelor realizate de aceștia. 

6.4. Este obligatorie separarea clară a produselor jurnalistice de cele realizate în scop publicitar. Materialele în scop publicitar vor fi marcate distinct şi vor fi prezentate astfel încât să nu poată fi confundate cu cele jurnalistice. 

7. Verificarea informațiilor

7.1. Jurnalistul comunitar Radio Pata va face demersuri rezonabile pentru a verifica informaţiile înainte de a le publica. Informaţiile false sau cele despre care jurnalistul are motive temeinice să creadă că sunt false nu vor fi publicate. 

8. Rectificarea erorilor

8.1. Jurnalistul comunitar Radio Pata are datoria de a corecta cu promptitudine orice eroare semnificativă apărută în materialele publicate. 

8.2. Dreptul la replică se acordă atunci când cererea este apreciată ca fiind îndreptăţită şi rezonabilă de către conducerea Radio Pata. Dreptul la replică se publică în condiţii similare cu materialul jurnalistic vizat, în cel mai scurt timp posibil. Dreptul la replică poate fi solicitat în termen de 30 de zile calendaristice de la apariţia produsului jurnalistic. 

9. Separarea faptelor de opinii

9.1. În relatarea faptelor şi a opiniilor, jurnalistul comunitar Radio Pata va acţiona cu bună-credinţă. 

9.2. Jurnalistul comunitar Radio Pata nu are dreptul să prezinte opinii drept fapte, și va face demersuri rezonabile pentru a separa faptele de opinii. 

9.3. Jurnalistul comunitar Radio Pata trebuie să exprime opinii pe o bază factuală. 

10. Viața privată

10.1. Jurnalistul comunitar Radio Pata este dator să respecte dreptul la viaţa privată şi demnitatea persoanelor (inclusiv aspectele care ţin de familie, domiciliu şi corespondenţă). 

10.2. Amestecul în viaţa privată este permis numai atunci când interesul public prevalează în faţa protecţiei imaginii persoanei. În astfel de cazuri, îi este permis jurnalistului să prezinte public fapte şi informaţii care privesc viaţa privată. 

11. Protecția victimelor

11.1. Identitatea victimelor accidentelor, calamităţilor, infracţiunilor, cu precădere cele ale agresiunilor sexuale, nu trebuie să fie dezvăluită, cu excepţia situaţiei în care există acordul acestora sau al familiei (când persoana nu este în măsură să-şi dea acordul) sau când prevalează interesul public. De acelaşi regim de protecţie a identităţii beneficiază şi persoanele defavorizate (bolnavi, persoane cu dizabilităţi, refugiaţi, etc.). 

12. Protecția minorilor

12.1. Jurnalistul va proteja identitatea minorilor implicaţi în evenimente cu conotaţie negativă (accidente, infracţiuni, dispute familiale, sinucideri, etc), inclusiv ca martori. În acest sens, înregistrările video şi fotografiile vor fi modificate pentru protejarea identităţii minorilor. 

12.2. Fac excepţie situaţiile în care interesul public cere ca minorii să fie identificaţi. De asemenea, fac excepţie cazurile în care jurnalistul acţionează, cu acordul părinţilor sau tutorilor, în interesul superior al minorului. 

13. Detalierea elementelor morbide

13.1. Jurnalistul comunitar Radio Pata va evita descrierea detaliate de tehnici şi metode infracţionale, tehnici suicidale, vicii şi nu va utiliza imagini violente şi alte elemente morbide. De asemenea, jurnalistul va evita să provoace, să promoveze şi să dezvolte subiecte de presă pe marginea unor evenimente morbide. Infracţiunile, crimele, terorismul, precum şi alte activităţi crude şi inumane nu trebuie încurajate sau prezentate într-un mod pozitiv. 

14. Discriminarea 

14.1. Jurnalistul comunitar Radio Pata este dator să nu discrimineze şi să nu instige la ură şi violenţă. Se vor menţiona rasa, naţionalitatea sau apartenenţa la o anumită comunitate (religioasă, etnică, lingvistică, sexuală, etc) numai în cazurile în care informaţia este relevantă în cadrul subiectului tratat. 

15. Prezumția de nevinovăție

15.1. Jurnalistul comunitar Radio Pata este dator să respecte prezumţia de nevinovătie, astfel încât nici un individ nu va fi prezentat drept făptuitor până când o instanţă juridică nu se va fi pronunţat, printr-o decizie definitivă şi irevocabilă. 

15.2. Nu se vor aduce acuzaţii fără să se ofere posibilitatea celui învinuit să îşi exprime punctul de vedere. În cazul unor păreri divergente, jurnalistul va da publicităţii punctele de vedere ale tuturor părţilor implicate. 

16. Protecția surselor

16.1. Jurnalistul comunitar Radio Pata are obligaţia de a păstra confidenţialitatea surselor în cazul în care acestea solicită acest lucru, dar şi în cazul în care dezvăluirea identităţii surselor le poate pune în pericol viaţa, integritatea fizică şi psihică sau locul de muncă. 

16.2. Protecţia confidenţialităţii surselor este în egală măsură un drept şi o obligaţie al jurnalistului. 

17. Tehnici speciale de colectare a informațiilor

17.1. Jurnalistul comunitar Radio Pata va obţine informaţii în mod deschis şi transparent.